صفحه نخست » Personnel » عیسی اسفندیارپور بروجنی

عیسی اسفندیارپور بروجنی

هیات علمی گروه علوم و مهندسی خاک
دکتری پیدایش و رده بندی و ارزیابی خاکها - استاد

تلفن: ۰۳۴۳۱۳۱۲۰۱۹

ایمیل: esfandiarpoor AT vru.ac.ir

وب سایت

وب سایت قدیم