صفحه نخست » Personnel » فاطمه سروش

فاطمه سروش

هیات علمی گروه علوم و مهندسی آب
دکتری مهندسی آبیاری و زهکشی- استادیار

تلفن: ‌۰۳۴۳۱۳۱۲۰۰۴

ایمیل:  f.soroush AT vru.ac.ir

وب سایت

رزومه