صفحه نخست » Personnel » فاطمه ناظوری

فاطمه ناظوری

هیات علمی گروه علوم و مهندسی باغبانی
دکتری علوم و مهندسی باغبانی- فیزیولوژی و فناوری پس از برداشت محصولات باغبانی - دانشیار

تلفن: ۰۳۴۳۱۳۱۲۴۸۶

ایمیل: f.nazoori AT vru.ac.ir

وب سایت

وب سایت قدیم