صفحه نخست » Personnel » فرشاد فتحیان

فرشاد فتحیان

هیات علمی گروه علوم و مهندسی آب
دکتری مهندسی منابع آب - دانشیار

تلفن:۰۳۴۳۱۳۱۲۰۴۳

۰۳۴۳۱۳۱۲۴۸۴

ایمیل: f.fathian AT vru.ac.ir

وب سایت

رزومه