صفحه نخست » Personnel » مجید اسماعیلی زاده

مجید اسماعیلی زاده

هیات علمی گروه علوم و مهندسی باغبانی
دکتری علوم و مهندسی باغبانی- فیزیولوژی و اصلاح درختان میوه - دانشیار

تلفن: ۰۳۴۳۱۳۱۲۰۰۸

ایمیل: esmaeilizadeh AT vru.ac.ir

وب سایت

وب سایت قدیم