صفحه نخست » Personnel » محسن حمیدپور

محسن حمیدپور

هیات علمی گروه علوم و مهندسی خاک
دکتری شیمی خاک - دانشیار

تلفن: ۰۳۴۳۱۳۱۲۶۴۲

ایمیل: m.hamidpour AT vru.ac.ir

وب سایت

وب سایت قدیم