صفحه نخست » Personnel » محمدحسین شمشیری

محمدحسین شمشیری

هیات علمی گروه علوم و مهندسی باغبانی
دکتری علوم و مهندسی باغبانی- میوه کاری - دانشیار

تلفن: ۰۳۴۳۱۳۱۲۰۱۳

ایمیل: shamshiri AT vru.ac.ir

وب سایت