صفحه نخست » Personnel » محمدرضا پیرمرادی

محمدرضا پیرمرادی

هیات علمی گروه علوم و مهندسی باغبانی
دکتری علوم و مهندسی باغبانی- گیاهان دارویی، ادویه ای و نوشابه ای - استادیار

تلفن: ۰۳۴۳۱۳۱۲۳۸۶

ایمیل: mr.pirmoradi AT vru.ac.ir

وب سایت