صفحه نخست » Personnel » محمود رضا رقامی

محمود رضا رقامی

هیات علمی گروه علوم و مهندسی باغبانی
دکتری علوم و مهندسی باغبانی- فیزیولوژی و اصلاح سبزی ها - استادیار

تلفن: ۰۳۴۳۱۳۱۲۰۳۳

ایمیل: mraghami AT vru.ac.ir

وب سایت

وب سایت قدیم