صفحه نخست » Personnel » مریم دهجی پور

مریم دهجی پور

هیات علمی گروه ژنتیک و تولید گیاهی
دکتری زیست شناسی- فیزیولوژی گیاهی - استادیار

تلفن: ۰۳۴۳۱۳۱۲۴۸۳

ایمیل: m.dahaji AT vru.ac.ir

وب سایت

وب سایت قدیم