صفحه نخست » Personnel » مهدی ضیاءالدینی

مهدی ضیاءالدینی

هیات علمی گروه گیاهپزشکی
دکتری حشره‌شناسی کشاورزی- رفتارشناسی و اکولوژی شیمیایی در حشرات - دانشیار

تلفن:۰۳۴۳۱۳۱۲۰۱۶

ایمیل:  ziaaddini AT vru.ac.ir

وب سایت

وب سایت قدیم