آزمایشگاه کشت بافت گیاهی

درباره آزمایشگاه کشت بافت گیاهی

تکنیک کشت بافت طی چند دهه گذشته به عنوان ابزاری کارامد در ریزازدیادی، تکثیر، اصلاح و تولید گیاهان در شرایط کنترل شده درون شیشه ای در مراکز تحقیقاتی سراسر دنیا مورد استفاده قرار می گیرد. در واقع کشت بافت گیاهی را نمی توان شاخه ای مجزا از علومی نظیر ژنتیک، فیزیولوژی، باغبانی و غیره به شمار آورد بلکه کشت بافت ابزار مناسبی در خدمت سایر علوم بوده و به آنها در دستیابی به اهداف مورد نظر کمک می کند. آزمایشگاه کشت‌بافت گیاهی گروه ژنتیک و تولید گیاهی دارای سه اتاق مجزا (اتاق تهیه‌ی محیط، اتاق کشت و اتاق رشد) می‌باشد که در سال 1394  آغاز به کار کرده است. آزمایشات قابل انجام در این آزمایشگاه می تواند عملیات مربوط به دروس کشت‌بافت گیاهی را پوشش دهد و تمام آزمایش‌های مربوط به تکثیر و رشد و اعمال تنش‌های گیاهی درون شیشه قابل انجام می‌باشد. در این آزمایشگاه دانشجویان با نحوه کار و روش انجام آزمایشات بطور کامل آشنا می شوند.

تجهیزات آزمایشگاه کشت بافت گیاهی