آزمایشگاه فیزیولوژی گیاهی

درباره آزمایشگاه فیزیولوژی گیاهی

در این آزمایشگاه اطلاعاتی در مورد گونه های گیاهی، مطالعات میکروسکوپی، تشریح و مورفولوژی گیاهان آوندی، استخراج و بررسی ترکیبات گیاهی و ...  دانشجویان ارائه می گردد.

تجهیزات آزمایشگاه فیزیولوژی گیاهی