آزمایشگاه آنالیز کمی و کیفی

درباره آزمایشگاه آنالیز کمی و کیفی

آنالیز کمی و کیفی مواد موثره گیاهی. آنالیز کمی و کیفی ترکیبات فرار، آنالیز کمی و کیفی ترکیبات روغنی و اسیدهای چرب آنالیزکمی و کیفی ترکیبات غیر فرار، مثل فلاونوئیدها، آلکلالوئیدها  ... دارای تجهیزات پیشرفته در حوزه کروماتوگرافی، طیف سنجی، ترکیبات عناصر در گیاه و خاک و ... می‌باشد.

تجهیزات آزمایشگاه آنالیز کمی و کیفی