آزمایشگاه تکنولوژی بذر

درباره آزمایشگاه تکنولوژی بذر

آزمایشگاه تکنولوژی بذر گروه ژنتیک و تولید گیاهی به مساحت تقریبی 50 متر مربع  و دارای فضای داخلی سکوبندی شده است که در سال 1394 آغاز به کار کرد. آزمایشات قابل انجام در این آزمایشگاه می تواند عملیات مربوط به دروس کنترل و گواهی بذر، زراعت عمومی و تکنولوژی بذر را پوشش دهد.

تجهیزات آزمایشگاه تکنولوژی بذر