میلاد

صفحه نخست » میلاد

ولادت نبی مکرم اسلام حضرت محمد (ص) و میلاد امام جعفر صادق (ع) خجسته باد.

امشب سخن از جان جهان بایدگفتتوصیف رسول (ص) انس و جان باید گفتدر شـــــام ولادت دو قــطب عالمتبریک ...