مناقصه واگذاری کامل پایگاه اورژانس جاده ای کوره اوز

صفحه نخست » Tenders » مناقصه واگذاری کامل پایگاه اورژانس جاده ای کوره اوز
مناقصه / فعال
کد فراخوان: ۱۴۳۷۵۴/۹۶
نوع انتشار : فراخوان
نوع فراخوان: مناقصه عمومی
نوع برگزاری : یک مرحله ای
دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی لارستان در نظر دارد باستناد مجوز به شماره ۱۴۳۷۵۴/۹۶مورخه ۹۶/۱۲/۱۳ معاونت توسعه مدیریت و منابع دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی لارستان واگذاری کامل پایگاه اورژانس جاده ای کوره اوز بصورت حجمی برای مدت یک سال از طریق مناقصه عمومی با پرداخت مبلغ ۲۲/۰۰۰/۰۰۰ ریال (بیست و دو میلیون ریال) بابت تضمین سپرده شرکت درمناقصه به صورت ضمانتنامه بانکی یا فیش واریز نقدی به شماره حساب ۶۶۵۹۵۱۴۹ بانک رفاه شعبه بازارامام خمینی لارستان  به بخش خصوصی واگذار نمایید.
از کلیه متقاضیان واجد شرایط دعوت به عمل می آید در زمان های ذکر شده نسبت به دریافت و اعاده اسناد مناقصه اقدام نمایند .
توزیع اسناد مناقصه : از تاریخ درج آگهی لغایت ۹۶/۱۲/۱۸ از طریق سایت دانشکده علوم پزشکی لار و سایت ملی مناقصات .
اعاده اسناد مناقصه: در ساعت های اداری از تاریخ ۹۶/۱۲/۱۹ لغایت ساعت ۱۰ روز دوشنبه مورخه ۹۶/۱۲/۲۸  به مدت ۱۰ روز به آدرس: لار، میدان امام خمینی ،نرسیده به پمپ بنزین صالح پورساختمان علوم پزشکی لارستان طبقه اول واحد دبیر خانه دانشکده علوم پزشکی لارستان .
محل بازگشایی پاکت ها : دفتر معاونت توسعه دانشکده علوم پزشکی لارستان تاریخ بازگشایی پاکتها ساعت ۱۴ روز دوشنبه مورخه ۹۶/۱۲/۲۸ می باشد.
متقاضیان می توانند در مهلت مشخص شده جهت رویت آگهی و دریافت اسناد به سایت ملی مناقصات http://iets.mporg.ir و یا به سایت دانشکده علوم پزشکی لارستان www.larums.ac.ir مراجعه نمایند .