آزمایشگاه‌ هیدرولیک و پمپ

درباره آزمایشگاه‌ هیدرولیک و پمپ

 • تعیین افت‌های جزیی، تعیین افت طولی
 • ضربه جت و  دستگاه ضربه قوچ
 • دستگاه اندازه‌گیری راندمان پمپ – پمپ‌های سری و موازی
 • مجموعه تعيين افت اتصالات لوله کشی
 • دستگاه تعيين نفوذپذيري خاک
 • دستگاه ونتوری متر اندازه‌گیری دبی
 • دستگاه تعیین مرکز فشار
 • میز هیدرولیک جریان
 • دستگاه اندازه گیری دبی و مولینه
 • انواع سرریزهای داخل فلوم، جت آب
 • دستگاه تلفات سیستم لوله کشی
 • آزمایش رینولدز، اوریفیس