اعضای هیات علمی گروه علوم و مهندسی آب

اکرم سیفی
سمت : هیات علمی گروه علوم و مهندسی آب
دکتری مهندسی آبیاری و زهکشی- استادیار

تلفن: ۰۳۴۳۱۳۱۲۵۲۹

ایمیل: a.seifi AT vru.ac.ir

وب سایت

فرشاد فتحیان
سمت : هیات علمی گروه علوم و مهندسی آب
دکتری مهندسی منابع آب - استادیار

تلفن: ۰۳۴۳۱۳۱۲۰۳۶

ایمیل: f.fathian AT vru.ac.ir

وب سایت

فاطمه سروش
سمت : هیات علمی گروه علوم و مهندسی آب
دکتری مهندسی آبیاری و زهکشی- استادیار

تلفن:‌۰۳۴۳۱۳۱۲۰۳۴

ایمیل:  f.soroush AT vru.ac.ir

وب سایت

بنفشه عبدالهی
سمت : هیات علمی گروه علوم و مهندسی آب
دانشجوی دکتری مهندسی منابع آب -بورسیه

حسین ریاحی مدوار
سمت : هیات علمی گروه علوم و مهندسی آب
دکتری مهندسی سازه­ های آبی - استادیار

تلفن: ۰۳۴۳۱۳۱۲۰۳۶

ایمیل: h.riahi AT vru.ac.ir

وب سایت