اعضای هیات علمی گروه علوم و مهندسی آب

اکرم سیفی
سمت : هیات علمی گروه علوم و مهندسی آب
دکتری مهندسی آبیاری و زهکشی- دانشیار

تلفن: ۰۳۴۳۱۳۱۲۳۹۴

ایمیل: a.seifi AT vru.ac.ir

وب سایت

رزومه فارسی

رزومه انگلیسی

فرشاد فتحیان
سمت : هیات علمی گروه علوم و مهندسی آب
دکتری مهندسی منابع آب - دانشیار

تلفن:۰۳۴۳۱۳۱۲۰۴۳

۰۳۴۳۱۳۱۲۴۸۴

ایمیل: f.fathian AT vru.ac.ir

وب سایت

رزومه

فاطمه سروش
سمت : هیات علمی گروه علوم و مهندسی آب
دکتری مهندسی آبیاری و زهکشی- استادیار

تلفن: ‌۰۳۴۳۱۳۱۲۰۰۴

ایمیل:  f.soroush AT vru.ac.ir

وب سایت

رزومه

حسین ریاحی مدوار
سمت : هیات علمی گروه علوم و مهندسی آب
دکتری مهندسی سازه­ های آبی - دانشیار

تلفن: ۰۳۴۳۱۳۱۲۳۸۸

ایمیل: h.riahi AT vru.ac.ir

وب سایت

رزومه