مدیر گروه علوم و مهندسی آب

فاطمه سروش
سمت : هیات علمی گروه علوم و مهندسی آب
دکتری مهندسی آبیاری و زهکشی- استادیار

تلفن: ‌۰۳۴۳۱۳۱۲۰۰۴

ایمیل:  f.soroush AT vru.ac.ir

وب سایت

رزومه