مدیر گروه علوم و مهندسی آب

فرشاد فتحیان
سمت : هیات علمی گروه علوم و مهندسی آب
دکتری مهندسی منابع آب - استادیار

تلفن: ۰۳۴۳۱۳۱۲۰۳۶

ایمیل: f.fathian AT vru.ac.ir

وب سایت