آزمایشگاه هیدرولوژی،زهکشی و اقلیم شناسی

درباره آزمایشگاه هیدرولوژی، زهکشی و اقلیم شناسی

  • اندازه گیری ضریب آبگذری بار ثابت و افتان – دابل رینگ
  • بازدید ایستگاههای هیدرومتری و شبکه های آبیاری و زهکشی در کشور
  • اندازه گیری رطوبت خاک به روش TDR و بلوک گچی
  • اندازه گیری پتانسیل آب برگ
  • پرمامتر گلف - چاهک - پیزومتر - پمپاژ به داخل چاهک
  • انواع رینگ ها و اگرهای نمونه‌برداری
  • دستگاه سندباکس برای اندازه گیری مکش از اشباع تا 0/1 بار
  • پروژه های تخصصی طراحی زهکشی و هیدرولوژی مهندسی