آزمایشگاه آبیاری و سیستم‌های آبیاری

درباره آزمایشگاه آبیاری و سیستم‌های آبیاری

آزمایشگاه آبیاری و سیستم‌های آبیاری به منظور اهداف آموزشی و پژوهشی -تحقیقاتی:

 1. ارزیابی مزرعه ای و میدانی کارآیی سیستمهای مختلف آبیاری از جمله آبیاری بارانی، کرتی، قطره ای، سنترپیوت یا عقربه ای، قرقره ای، خطی و Wheel move
 2. اندازه گیری هدایت هیدرولیکی اشباع خاک اتوماتیک (بار ثابت و بار افتان)
 3. اندازه گیری مکش خاک در اعماق مختلف و تحت رطوبتهای مختلف با مجموعه تانسیومتر
 4. اندازه گیری میزان رطوبت و مکش خاک در حد ظرفیت زراعی(FC) و نقطه پژمردگی (PWP)  ومنحنی مشخصه رطوبتی خاک
 5. اندازه گیری رطوبت خاک به روش TDR
 6. اندازه گیری ضریب نفوذ پذیری خاک با استوانه های مضاعف
 7. اندازه گیری سرعت جریان و توزیع سرعت داخل کانال با مولینه و- میکرومولینه – سرعت سنج
 8. عصاره گیری خاک اشباع برای آزمایش عناصر خاک
  • استوانه های نفوذسنجی دابل رینگ-پارشال فلوم -عمق سنج آب
  • بلوک گچی - رینگ نمونه برداری استیل
 9. اجرای انواع اتصالات و تجهیزات و قطعات سیستمهای آبیاری قطره ای و بارانی و آبیاری خودکار در مزراع و باغات
 10. اندازه گیری شدت نفوذ آب در خاک و تغییرات رطوبت در اعماق مختلف خاک
 11. بررسی عملکرد و کارآیی انواع قطره­چکانها و آبپاشها در آبیاری قطره ای و بارانی
 12. اندازه گیری رطوبت خاک، هدایت هیدرولیکی خاک، نفوذپذیری خاک، سرعت آب در کانال های روباز
 13. گرفتگي ناز‌ل‌های آبياري قطره‌اي، تجمع نمک و املاح آبیاری در سطح خاك
 14. تبخيروتعرق، نيازآبي، راندمان مصرف آب، تنشهاي آبي، پتانسيل آب درخاك وگياه
 15. طراحی سیستمهای آبیاری قطره ای و بارانی تحت فشار و کم فشار