آزمایشگاه نرم افزارهای تخصصی و عملیات طراحی مهندسی

درباره آزمایشگاه نرم افزارهای تخصصی و عملیات طراحی مهندسی

1- تهیه لایه های اطلاعاتی هیدرولوژیکی و حوزه های آبریز و منابع آب در نرم‌افزارهای

ARC-GIS, HEC-GEOHMS, HEC-GEORAS

2- طراحی هیدرولیکی سیتسم‌های آبیاری تحت فشار و ایستگاه‌های پمپاژ با استفاده از نرم‌افزارهای

WATERGEMS, EPANET, AUTOCAD, PIPEFLOW, HAMMER

3- طراحی سازهای آبی و مدل‌سازی هیدرولیکی- هیدرولوژیکی با استفاده از نرم‌افزارهای

HEC-RAS, HEC-HMS, ARC-SWAT

4- مدل‌سازی سیستم‌های منابع آب با استفاده از نرم‌افزارهای

ARC-SWAT, WEAP, ARC-GIS

5- مدلسازی کمیت و کیفیت منابع آب زیرزمینی با استفاده از نرم‌افزارهای

GMS, MODFLOW, ARC-GIS

6- طراحی شبکه‌های جمع‌آوری فاضلاب شهری با استفاده از نرم‌افزارهای

SEWERGEMR, AUTOCAD, ARC-GIS