آزمایشگاه مکانیک خاک

درباره آزمایشگاه مکانیک خاک

 • دستگاه تراکم تک محوری اتوماتیک
 • تعیین وزن مخصوص خاک در محل به روش مخروط ماسه ای
 • دانه بندی خاک با استفاده از الک
 • دانه بندی خاک با استفاده از روش هیدرومتری و تعیین بافت خاک
 • تعیین فرم های پلاستیکی و شن و ماسه به روش ارزش ماسه ای
 • تعیین حدود اتربرگ در خاکها (تعیین حد روانی)
 • تعیین حدود اتر برگ در خاکها (تعیین حد خمیری)
 • آزمایش تراکم و قالب چکش تراکم استاندارد خاک‌ها
 • تعیین وزن مخصوص نسبی و درصد جذب آب مصالح ریز دانه
 • آزمایش سه محوری اتوماتیک دیجیتال خاک در دو حالت زهکشي شده و زهکشي نشده
 • تعيين وزن مخصوص در محل و وزن مخصوص حداکثر و حداقل
 • نسبت باربری کالیفرنیا، نمونه گیری و يا نمونه سازي در آزمايشگاه، برش مستقيم