آزمایشگاه کیفیت آب – تصفیه آب و فاضلاب

درباره آزمایشگاه کیفیت آب- تصفیه آب و فاضلاب

در این آزمایشگاه كيفيت آب آبياري، پسابهاي صنعتي وكشاورزي، استفاده مجدد از پساب به شرح ذیل تعيين می شوند.

  • تعيين اكسيژن محلول (DO) ,
  • نيازشيميايي اكسيژن (COD) ,
  • نياز بيولوژيكي اكسيژن (BOD) ,
  • کدورت، کل مواد جامد معلق و محلول (TDS)، شوري، سرعت نفوذ آب در خاك، سميت يون‌ها و تيتراسيون
  • هدايت الكتريكي (EC) و اسيديته (PH) نمونه های آب و فاضلاب
  • تفسیر نتایج اندازه گيري كاتيون ها وآنيون هاي نمونه هاي آب وخاك: سديم، منيزيم، كلسيم، پتاسيم، كلر، كربنات، بيكربنات، نيترات، نسبت جذب سديم (SAR)، درصد سديم تبادلي (ESP) و همچنين استانداردهاي كيفيت آب و طبقه بندي كيفي آب براي مصارف شرب و كشاورزي (دياگرام شولر، نمودار ويلكاكس و...)
  • تفسیر نتایج اندازه گيري فلزات سنگين درنمونه هاي آب , خاك وگياه
  • تفسیر نتایج آزمايش هاي ميكربي مرتبط به آب ,فاضلاب وگياه
  • تفسیر نتایج آب های بازیافتی و نامتعارف (شامل آب های شور، فاضلاب ها، پساب‌ها، زه‌آب‌های کشاورزی و آب‌هایی که به روش‌های مصنوعی تهیه می شوند)