آزمایشگاه رفتارشناسی حشرات

درباره آزمایشگاه رفتارشناسی حشرات

آزمایشگاه رفتارشناسی حشرات گروه گیاهپزشکی به مساحت تقریبی 35 متر مربع می‌باشد. آزمایشات قابل انجام در این آزمایشگاه می‌تواند عملیات مربوط به فرمون‌ها وردیابی رفتارهای گوناگون حشرات ‌باشد.

برخی از تجهیزات موجود در آزمایشگاه

  • تونل باد
  • الفکتومتر
  • انکوباتور
  • دستگاه GC