اعضای هیات علمی گروه گیاهپزشکی

محمد امین سمیع
سمت : هیات علمی گروه گیاهپزشکی
دکتری حشره‌شناسی کشاورزی-اکولوژی و کنترل بیولوژیک - استاد

تلفن: ۰۳۴۳۱۳۱۲۰۲۲

ایمیل: samih AT vru.ac.ir

وب سایت

وب سایت قدیم

حمزه ایزدی
سمت : هیات علمی گروه گیاهپزشکی
دکتری حشره‌شناسی کشاورزی- فیزیولوژی و سم شناسی - استاد

تلفن: ۰۳۴۳۱۳۱۲۰۱۲

ایمیل: izadi AT vru.ac.ir

وب سایت

وب سایت قدیم

کامران مهدیان
سمت : هیات علمی گروه گیاهپزشکی
دکتری حشره‌شناسی کشاورزی- اکولوژی و کنترل بیولوژیک - دانشیار

تلفن: ۰۳۴۳۱۳۱۲۰۰۹

ایمیل: KamranMahdian AT vru.ac.ir

وب سایت

حسین علایی
سمت : هیات علمی گروه گیاهپزشکی
دکتری بیماری‌شناسی گیاهی - قارچ شناسی- دانشیار

تلفن: ۰۳۴۳۱۳۱۲۰۱۴

ایمیل: hossein.alaei AT vru.ac.ir

وب سایت

وب سایت قدیم

احمد حسینی
سمت : هیات علمی گروه گیاهپزشکی
دکتری بیماری‌شناسی گیاهی - ویروس شناسی - دانشيار

تلفن: ۰۳۴۳۱۳۱۲۵۲۹

ایمیل: hosseini AT vru.ac.ir

وب سایت

روح اله صابری ریسه
سمت : هیات علمی گروه گیاهپزشکی
دکتری بیماری‌شناسی گیاهی- مدیریت و بیوکنترل بیمارگرهای گیاهی - استاد

تلفن: ۰۳۴۳۱۳۱۲۰۳۰

ایمیل: r.saberi AT vru.ac.ir

وب سایت

وب سایت قدیم

ابراهیم صداقتی
سمت : هیات علمی گروه گیاهپزشکی
دکتری بیماری‌شناسی گیاهی - قارچ شناسی - دانشیار

تلفن: ۰۳۴۳۱۳۱۲۵۰۸

ایمیل: sedaghati AT vru.ac.ir

وب سایت

وب سایت قدیم

ملیحه لطیفی
سمت : هیات علمی گروه گیاهپزشکی
دکتری حشره‌شناسی کشاورزی- کنه شناسی - دانشیار

تلفن: ۰۳۴۳۱۳۱۲۰۳۴

ایمیل: m.latifi AT vru.ac.ir

وب سایت

رزومه

پژمان خدایگان
سمت : هیات علمی گروه گیاهپزشکی
دکتری بیماری‌شناسی‌گیاهی- پروکاریوت‌های بیمارگر گیاهان - دانشیار

تلفن: ۰۳۴۳۱۳۱۲۰۱۸

ایمیل: Pkhodaygan AT vru.ac.ir

وب سایت

وب سایت قدیم

محمد امین جلالی
سمت : هیات علمی گروه گیاهپزشکی
دکتری حشره‌شناسی‌کشاورزی- اکولوژی و کنترل بیولوژیک - استاد

تلفن: ۰۳۴۳۱۳۱۲۰۳۶

ایمیل: ma.jalali AT vru.ac.ir

وب سایت

رزومه

شهناز شهیدی
سمت : هیات علمی گروه گیاهپزشکی
دکتری حشره‌شناسی کشاورزی- مقاومت - دانشیار

تلفن: ۰۳۴۳۱۳۱۲۶۴۴

ایمیل: Shahidi AT vru.ac.ir

وب سایت

علی علیزاده
سمت : هیات علمی گروه گیاهپزشکی
دکتری حشره‌شناسی کشاورزی- سم شناسی و فیزیولوژی - استادیار

تلفن: ۰۳۴۳۱۳۱۲۴۹۴

ایمیل: a.alizadeh AT vru.ac.ir

وب سایت

وب سایت قدیم

اعظم زین الدینی
سمت : هیات علمی گروه گیاهپزشکی
دکتری بیماری‌شناسی گیاهی- نماتدشناسی - استادیار

تلفن: ۰۳۴۳۱۳۱۲۶۴۵

ایمیل: zeynadini AT vru.ac.ir

وب سایت

فاطمه حسینی ‎نوه
سمت : هیات علمی گروه گیاهپزشکی
دکتری حشره‌شناسی کشاورزی- بیوسیستماتیک - استادیار

تلفن: ۰۳۴۳۱۳۱۲۶۴۱

ایمیل: fnaveh AT vru.ac.ir

وب سایت

مهدی ضیاءالدینی
سمت : هیات علمی گروه گیاهپزشکی
دکتری حشره‌شناسی کشاورزی- رفتارشناسی و اکولوژی شیمیایی در حشرات - دانشیار

تلفن:۰۳۴۳۱۳۱۲۰۱۶

ایمیل:  ziaaddini AT vru.ac.ir

وب سایت

وب سایت قدیم