مدیر گروه گیاهپزشکی

ملیحه لطیفی
سمت : هیات علمی گروه گیاهپزشکی
دکتری حشره‌شناسی کشاورزی- کنه شناسی - دانشیار

تلفن: ۰۳۴۳۱۳۱۲۰۳۴

ایمیل: m.latifi AT vru.ac.ir

وب سایت

رزومه