مدیر گروه گیاهپزشکی

احمد حسینی
سمت : هیات علمی گروه گیاهپزشکی
دکتری بیماری‌شناسی گیاهی - ویروس شناسی - استادیار

تلفن: ۰۳۴۳۱۳۱۲۰۱۸

ایمیل: hosseini AT vru.ac.ir

وب سایت