آزمایشگاه اکولوژی و کنترل بیولوژیک حشرات

درباره آزمایشگاه اکولوژی و کنترل بیولوژیک حشرات

آزمایشگاه اکولوژی و کنترل بیولوژیک حشرات گروه گیاهپزشکی به مساحت تقریبی 70 متر مربع می‌باشد. آزمایشات قابل انجام در این آزمایشگاه عملیات مربوط به پرورش و نسل گیری و نگهداری کالچر حشرات می‌باشد.

برخی از تجهیزات موجود در آزمایشگاه

  • ژرمیناتورهای مخصوص پرورش حشرات
  • 3 عدد انسکتاریوم
  • قفسه‌های نوری جهت پرورش گیاهان