آزمایشگاه فیزیولوژی و سم‌شناسی

درباره آزمایشگاه فیزیولوژی و سم‌شناسی

آزمایشگاه فیزیولوژی و سم‌شناسی حشرات گروه گیاهپزشکی به مساحت تقریبی 40متر مربع می‌باشد. آزمایشات قابل انجام در این آزمایشگاه عملیات مربوط فیزیولوژی حشرات و هورمون‌ها و آنزیم‌های حشرات و همچنین آزمایشات سم‌شناسی و عصاره‌گیری می‌باشد.

برخی از تجهیزات موجود در آزمایشگاه

 • انکوباتور
 • آون تحت خلا
 • بن ماری
 • آسیاب برقی
 • ورتکس
 • pH متر
 • ترازوی حساس
 • اسپکتروفتومتر
 • برج پاشش
 • روتاری
 • کانسنتریتور (Concentraitor)
 • فریزر 80-