آزمایشگاه‌های بیماری شناسی گیاهی

درباره آزمایشگاه‌های بیماری شناسی گیاهی

رشته بیماری شناسی گیاهی گیاه پزشکی دارای آزمایشگاه کنترل بیولوژیک بیماری شناسی گیاهی- قارچ شناسی و بیماری های قارچی-پروکاریوت های بیماری زای گیاهی-ویروس شناسی گیاهی-نماتد شناسی گیاهی و آزمایشگاه مولکولی بیمارگرهای گیاهی  به مساحت تقریبی 200 متر مربع می باشد. در آزمایشگاه مرکزی این دانشکده نیز دانشجویان تحصیلات تکمیلی در یک آزمایشگاه که ویژه کارهای پژوهشی است به انجام فعالیت های مربوط به پایان نامه می پردازند. نوع فعالیت آمورشی و پژوهشی که در هریک از آزمایشگاه ها انجام می شود به صورت زیر است:

- آزمایشگاه کنترل بیولوژیک بیمارگرهای گیاهی

جداسازی و غربالگری جدایه های آنتاگونیست

شناسایی مورفولوژیکی و مولکولی استرین ها

آزمایشات مربوط به توانایی تولید متابولیت های ثانویه

- آزمایشگاه ویروس شناسی گیاهی

شناسایی سرولوژیک و مولکولی ویروس های گیاهی

خالص سازی فیزیکی ویروس های گیاهی

-آزمایشگاه قارچ شناسی و بیماریهای گیاهی

شناسایی مورفولوژیکی قارچ های بیمارگر گیاهی

جداسازی جدایه های قارچ های بیماری زای گیاهی

شناسایی تاکسونومی قارچ های تریکودرمایی و مایکوریزی در کنترل بیماری های گیاهی

-آزمایشگاه مولکولی بیمارگرهای گیاهی

ردیابی و شناسایی مولکولی بیمارگرهای گیاهی

بررسی بیان ژن های دخیل در مقاومت نسبت به بیمارگرهای گیاهی

برسی فیلوژنی و تکامل بیمارگرهای گیاهی

-آزمایشگاه نماتد شناسی گیاهی

جداسازی و استخراج نماتدهای بیماری زای گیاهی از خاک باغ ها و مزارع کشاورزی

شناسایی مورفولوژیکی و مولکولی نماتدهای بیماری زای گیاهی

برسی روش های نوین مبارزه با نماتدهای بیماری زای گیاهی

-آزمایشگاه پروکاریوت های بیماری زای گیاهی

جداسازی وشناسایی عوامل بیماری زایی و باکتریایی به وسیله روش های پیشرفته مولکولی

برسی و مطالعه تعامل باکتری های بیماریزابا گیاهان

شناسایی باکتری های بیماری زای قرنطینه ای

برخی از تجهیزات موجود در آزمایشگاه

میکروسکوپ-بینیکولار-سانتریفیوژ-انکوباتور-شیکر-هودمیکروبیولوژی-ورتکس-آون-پمپ خلاء-نانودرآپ-اتوکلاو-فرمانتور-بن ماری-هیتر-phمتر-ECمتر-آب مقطر گیر-اسپکتوفتومتر-ژل داکت-الکتروفورز