آزمایشگاه آناتومی و فیزیولوژی گیاهی

درباره آزمایشگاه آناتومی و فیزیولوژی گیاهی

اساس و پایه هر تحقیقی در کشاورزی به‌ویژه علوم باغبانی، شناخت ساز و کار آناتومی و فیزیولوژی گیاه می‌باشد. آزمایشگاه آناتومی و فیزیولوژی گیاهی با هدف آشنایی دانشجویان با انواع سلول­های گیاهی، بافت­های سازنده اندام­های گیاهی، ساختارهای داخلی اندام­های رویشی، ساختارهای خارجی اندام­های زایشی و شناخت برخی اعمال فیزیولوژیک مهم در گیاهان مانند فتوسنتز و فلورسانس کلروفیل به مساحت 80 متر مربع در سال 1383 تاسیس شده است. در این آزمایشگاه دانشجویان با طرز برش‌گیری و رنگ‌آمیزی بافت‌های گیاهی آشنا شده و به بررسی آنها با استفاده از میکروسکوپ می‌پردازند. اين آزمايشگاه توسط دانشجويان تحصيلات تكميلي در اجراي پايان نامه‌ها و همچنين اساتید و محققان در اجراي طرح‌هاي پژوهشي مورد استفاده قرار می­گیرد. روابط تحقیقاتی خوبی بین اين آزمايشگاه با گروه‌هاي ديگر آموزشي دانشكده و ساير دانشكده‌ها و حتی مراكز دانشگاهی دیگر وجود دارد.

برخی از تجهیزات موجود در آزمایشگاه

فتوسنتزمتر، فلوررسانس کلروفیل، کلروفیل متر، اسپکتروفتومتر، میکروتوم، میکروسکوپ نوری دوچشمی، بینوکولار، استریومیکروسکوپ، سانتریفیوژ، آون، آب مقطر گیر دابل، حمام التراسونیک، یخچال و فریزر منفی 20- درجه سلسیوس، شیکر، EC متر، pH متر و ترازوی دقیق دیجیتال

آزمایش‌های قابل انجام

  • مشاهده سلول گیاهی
  • مشاهده انواع بافت پارانشیم و انواع پلاست­ها شامل کلروپلاست، آمیلوپلاست و کروموپلاست.
  • مشاهده بافت­های محافظ (اپیدرم و سلول­های اپیدرمی، سلول روزنه و سلول­های همراه، انواع تیپ­های روزنه در گیاهان تک­لپه و دولپه، انواع کرک­های پوششی و ترشحی) و چوب پنبه
  • مشاهده انواع بافت­های نگهدارنده: انواع بافت کلانشیم و انواع بافت اسکلرانشیم
  • مشاهده بافت­های هادی
  • مشاهده ساختمان داخلی ریشه گیاهان تک­لپه و گیاهان دولپه
  • مشاهده ساختمان داخلی ساقه گیاهان تک­لپه و گیاهان دولپه
  • مشاهده ساختمان داخلی برگ گیاهان تک­لپه و گیاهان دولپه
  • مشاهده تورژسانس و پلاسمولیز
  • اندازه­گیری شدت فتوسنتز و تعرق