مدیر گروه علوم و مهندسی باغبانی

محمود رضا رقامی
سمت : هیات علمی گروه علوم و مهندسی باغبانی
دکتری علوم و مهندسی باغبانی- فیزیولوژی و اصلاح سبزی ها - استادیار

تلفن: ۰۳۴۳۱۳۱۲۰۳۳

ایمیل: mraghami AT vru.ac.ir

وب سایت

وب سایت قدیم