مدیر گروه علوم و مهندسی باغبانی

حمیدرضا روستا
سمت : هیات علمی گروه علوم و مهندسی باغبانی
دکتری علوم و مهندسی باغبانی- تغذیه گیاه - استاد

تلفن: ۰۳۴۳۱۳۱۲۰۵۳

ایمیل: roosta AT vru.ac.ir

وب سایت