اعضای هیات علمی گروه علوم و مهندسی باغبانی

حمیدرضا کریمی
سمت : هیات علمی گروه علوم و مهندسی باغبانی
دکتری علوم و مهندسی باغبانی- فیزیولوژی و اصلاح درختان میوه - استاد

تلفن: ۰۳۴۳۱۳۱۲۰۰۶

ایمیل: h.karimi214AT vru.ac.ir

وب سایت

وب سایت قدیم

سیدحسین میردهقان
سمت : هیات علمی گروه علوم و مهندسی باغبانی
دکتری علوم و مهندسی باغبانی- فیزیولوژی و فناوری پس از برداشت محصولات باغبانی - استاد

تلفن: ۰۳۴۳۱۳۱۲۰۲۱

ایمیل: mirdehghan AT vru.ac.ir

وب سایت

وب سایت قدیم

محمدحسین شمشیری
سمت : هیات علمی گروه علوم و مهندسی باغبانی
دکتری علوم و مهندسی باغبانی- میوه کاری - دانشیار

تلفن: ۰۳۴۳۱۳۱۲۰۱۳

ایمیل: shamshiri AT vru.ac.ir

وب سایت

 

مجید اسماعیلی زاده
سمت : هیات علمی گروه علوم و مهندسی باغبانی
دکتری علوم و مهندسی باغبانی- فیزیولوژی و اصلاح درختان میوه - دانشیار

تلفن: ۰۳۴۳۱۳۱۲۰۰۸

ایمیل: esmaeilizadeh AT vru.ac.ir

وب سایت

وب سایت قدیم

محمود رضا رقامی
سمت : هیات علمی گروه علوم و مهندسی باغبانی
دکتری علوم و مهندسی باغبانی- فیزیولوژی و اصلاح سبزی ها - استادیار

تلفن: ۰۳۴۳۱۳۱۲۰۳۳

ایمیل: mraghami AT vru.ac.ir

وب سایت

وب سایت قدیم

محمدرضا پیرمرادی
سمت : هیات علمی گروه علوم و مهندسی باغبانی
دکتری علوم و مهندسی باغبانی- گیاهان دارویی، ادویه ای و نوشابه ای - استادیار

تلفن: ۰۳۴۳۱۳۱۲۳۸۶

ایمیل: mr.pirmoradi AT vru.ac.ir

وب سایت

فاطمه ناظوری
سمت : هیات علمی گروه علوم و مهندسی باغبانی
دکتری علوم و مهندسی باغبانی- فیزیولوژی و فناوری پس از برداشت محصولات باغبانی - دانشیار

تلفن: ۰۳۴۳۱۳۱۲۴۸۶

ایمیل: f.nazoori AT vru.ac.ir

وب سایت

وب سایت قدیم

علی پورخالویی
سمت : هیات علمی گروه علوم و مهندسی باغبانی
دکتری علوم و مهندسی باغبانی- فیزیولوژی و اصلاح گل و گیاهان زینتی - استادیار

تلفن: ۰۳۴۳۱۳۱۲۶۳۷

ایمیل: alipourkhaloee AT vru.ac.ir

وب سایت