اعضای هیات علمی گروه علوم و مهندسی باغبانی

حمیدرضا کریمی
سمت : هیات علمی گروه علوم و مهندسی باغبانی
دکتری علوم و مهندسی باغبانی- فیزیولوژی و اصلاح درختان میوه - استاد

تلفن: ۰۳۴۳۱۳۱۲۰۰۶

ایمیل: h.karimi214AT vru.ac.ir

وب سایت

سیدحسین میردهقان
سمت : هیات علمی گروه علوم و مهندسی باغبانی
دکتری علوم و مهندسی باغبانی- فیزیولوژی و فناوری پس از برداشت محصولات باغبانی - استاد

تلفن: ۰۳۴۳۱۳۱۲۰۲۱

ایمیل: mirdehghan AT vru.ac.ir

وب سایت

محمدحسین شمشیری
سمت : هیات علمی گروه علوم و مهندسی باغبانی
دکتری علوم و مهندسی باغبانی- میوه کاری - دانشیار

تلفن: ۰۳۴۳۱۳۱۲۰۱۳

ایمیل: shamshiri AT vru.ac.ir

وب سایت دانش آرا

 

مجید اسماعیلی زاده
سمت : هیات علمی گروه علوم و مهندسی باغبانی
دکتری علوم و مهندسی باغبانی- فیزیولوژی و اصلاح درختان میوه - دانشیار

تلفن: ۰۳۴۳۱۳۱۲۰۳۷

ایمیل: esmaeilizadeh AT vru.ac.ir

وب سایت

محمود رضا رقامی
سمت : هیات علمی گروه علوم و مهندسی باغبانی
دکتری علوم و مهندسی باغبانی- فیزیولوژی و اصلاح سبزی ها - استادیار

تلفن: ۰۳۴۳۱۳۱۲۰۳۷

ایمیل: mraghami AT vru.ac.ir

وب سایت

محمدرضا پیرمرادی
سمت : هیات علمی گروه علوم و مهندسی باغبانی
دکتری علوم و مهندسی باغبانی- گیاهان دارویی، ادویه ای و نوشابه ای - استادیار

تلفن: ۰۳۴۳۱۳۱۲۰۳۱

ایمیل: mr.pirmoradi AT vru.ac.ir

فاطمه ناظوری
سمت : هیات علمی گروه علوم و مهندسی باغبانی
دکتری علوم و مهندسی باغبانی- فیزیولوژی و فناوری پس از برداشت محصولات باغبانی - استادیار

تلفن: ۰۳۴۳۱۳۱۲۰۳۴

ایمیل: f.nazoori AT vru.ac.ir

وب سایت

علی پورخالویی
سمت : هیات علمی گروه علوم و مهندسی باغبانی
دکتری علوم و مهندسی باغبانی- فیزیولوژی و اصلاح گل و گیاهان زینتی - استادیار

تلفن: ۰۳۴۳۱۳۱۲۰۱۷

ایمیل: alipourkhaloee AT vru.ac.ir

حمیدرضا روستا
سمت : هیات علمی گروه علوم و مهندسی باغبانی
دکتری علوم و مهندسی باغبانی- تغذیه گیاه - استاد

تلفن: ۰۳۴۳۱۳۱۲۰۵۳

ایمیل: roosta AT vru.ac.ir

وب سایت