رشته و گرایش‌های گروه علوم و مهندسی باغبانی

كارشناسي

 

 علوم و مهندسی باغبانی

كارشناسي ارشد

 علوم و مهندسی باغبانی-گرایش تولید محصولات گلخانه‏ ای

 علوم و مهندسی باغبانی-گرایش درختان میوه

 علوم و مهندسی باغبانی-گرایش سبزی‏ ها

 علوم و مهندسی باغبانی-گرایش گیاهان داروئی

 علوم و مهندسی باغبانی-گرایش گیاهان زینتی

دكتري

 علوم و مهندسی باغبانی-گرایش اصلاح و بیوتکنولوژی گیاهان باغبانی

 علوم و مهندسی باغبانی-گرایش فیزیولوژی تولید و پس از برداشت گیاهان باغبانی