آزمایشگاه هرباریوم

درباره آزمایشگاه هرباریوم

هرباریوم موجود منبعی غنی از انواع گیاهان بومی سرزمین پهناور ایران که طی سالیان گذشته توسط اساتید و دانشجویان دروس گیاهشناسی (سیستماتیک گیاهی) جمع‌آوری و نگهداری می‌گردد. آزمایشگاه هرباریوم گیاهی به بررسی روابط خویشاوندی گونه‌های گیاهی و طبقه‌بندی آنها با استفاده از روش‌های بیوسیستماتیک گیاهی می‌پردازد. این آزمایشگاه در طبقه اول ساختمان اصلی دانشکده قرار دارد. در این آزمایشگاه واحدهای آزمایشگاه ریخت‌شناسی و تشریح گیاهی، آزمایشگاه سیستماتیک گیاهی و آزمایشگاه اکولوژی گیاهی برای دانشجویان ارائه می‌شود.