آزمایشگاه شیمی و حاصلخیزی خاک

درباره آزمایشگاه شیمی و حاصلخیزی خاک

این آزمایشگاه با داشتن امکانات و تجهیزات مناسب در زمینه شیمی و حاصلخیزی خاک قادر به انجام آزمایشات مختلف در راستای بخش عملی دروس مختلف از قبیل شیمی خاک مقدماتی، شیمی خاک تکمیلی، حاصلخیزی خاک مقدماتی، حاصلخیزی خاک پیشرفته، مدیریت تغذیه گیاه و شیمی تجزیه است. همچنین در این آزمایشگاه دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری به انجام پروژه­های خود می­پردازند. برخی آزمایش­های قابل انجام در این آزمایشگاه عبارتند از: تعیین نیتروژن، فسفر، پتاسیم در خاک و گیاه و کودهای آلی، تعیین عناصر ریز مغذی و برخی عناصر سنگین در خاک و گیاه و کودهای آلی، تعیین کاتیونهای کلسیم، منیزیم، سدیم و پتاسیم و آنیونهای کلر، کربنات، بی کربنات و سولفات در خاک و آب، تعیین آهک، گچ و کلاس بافتی خاک، تعیین بر در خاک و گیاه، تعیین ظرفیت تبادل کاتیونی خاک.

لیست دستگاههای موجود در آزمایشگاه

ردیفتجهیزات
1اسپکتروفتومتر (Spectrophotometer)
2فلیم فتومتر (Flame photometer)
3کجلدال (Kjeldahl)
4جذب اتمی (Atomic Absorption)
5هدایت سنج (EC meter)
6pH متر (pH meter)
7کوره الکتریکی (Electrical Oven)
8شیکر (Shaker)
9سانتریفیوژ (Centrifuges)
10هیتر آزمایشگاهی با همزن مغناطیسی (Hot Plates Magnetic Stirrer)
11عصاره گیر گل اشباع (Distillation of saturated soil)
12ترازوی دیجیتال (Digital Counting scale)