مدیر گروه علوم و مهندسی خاک

عبدالرضا اخگر
سمت : هیات علمی گروه علوم و مهندسی خاک
دکتری بیولوژی خاک - دانشیار

تلفن: ۰۳۴۳۱۳۱۲۰۳۱

ایمیل: akhgar AT vru.ac.ir

وب سایت

وب سایت قدیم