رشته و گرایش‌های گروه علوم و مهندسی خاک

كارشناسي

 علوم و مهندسی خاک

 

كارشناسي ارشد

 

 مدیریت حاصلخیزی و زیست فناوری خاک-گرایش بیولوژی و بیوتکنولوژی خاک

 مدیریت حاصلخیزی و زیست فناوری خاک-گرایش شیمی و حاصلخیزی خاک

 مدیریت منابع خاک-گرایش فیزیک و حفاظت خاک

 مدیریت منابع خاک-گرایش منابع خاک و ارزیابی

دكتري

 مدیریت حاصلخیزی و زیست فناوری خاک-گرایش بیولوژی و بیوتکنولوژی خاک

 مدیریت حاصلخیزی و زیست فناوری خاک-گرایش شیمی و حاصلخیزی خاک و تغذیه گیاه

مدیریت منابع خاک –گرایش فیزیک و حفاظت خاک

 مدیریت منابع خاک –گرایش منابع خاک و ارزیابی اراضی