اعضای هیات علمی گروه علوم و مهندسی خاک

اردوان کمالی
سمت : هیات علمی گروه علوم و مهندسی خاک
دکتری خاکشناسی- پیدایش و رده بندی و ارزیابی خاکها - دانشیار

تلفن: ۰۳۴۳۱۳۱۲۰۳۲

ایمیل: a.kamali AT vru.ac.ir

وب سایت

عیسی اسفندیارپور بروجنی
سمت : هیات علمی گروه علوم و مهندسی خاک
دکتری پیدایش و رده بندی و ارزیابی خاکها - استاد

تلفن: ۰۳۴۳۱۳۱۲۰۱۹

ایمیل: esfandiarpoor AT vru.ac.ir

وب سایت

وب سایت قدیم

حسین شیرانی
سمت : هیات علمی گروه علوم و مهندسی خاک
دکتری فیزیک و حفاظت خاک - استاد

تلفن: ۰۳۴۳۱۳۱۲۰۲۶

ایمیل: shirani AT vru.ac.ir

وب سایت

رزومه

وحید مظفری
سمت : هیات علمی گروه علوم و مهندسی خاک
دکتری حاصلخیزی خاک و تغذیه گیاه - استاد

تلفن: ۰۳۴۳۱۳۱۲۰۴۶

ایمیل: mozafari AT vru.ac.ir

وب سایت

وب سایت قدیم

احمد تاج­ آبادی پور
سمت : هیات علمی گروه علوم و مهندسی خاک
دکتری حاصلخیزی خاک و تغذیه گیاه - استاد

تلفن: ۰۳۴۳۱۳۱۲۰۵۳

ایمیل: Tajabadi AT vru.ac.ir

وب سایت

وب سایت قدیم

محمد حشمتی رفسنجانی
سمت : هیات علمی گروه علوم و مهندسی خاک
دکتری شیمی خاک - استادیار

تلفن: ۰۳۴۳۱۳۱۲۰۰۵

ایمیل: heshmati AT vru.ac.ir

وب سایت

محسن حمیدپور
سمت : هیات علمی گروه علوم و مهندسی خاک
دکتری شیمی خاک - دانشیار

تلفن: ۰۳۴۳۱۳۱۲۶۴۲

ایمیل: m.hamidpour AT vru.ac.ir

وب سایت

وب سایت قدیم

عبدالرضا اخگر
سمت : هیات علمی گروه علوم و مهندسی خاک
دکتری بیولوژی خاک - دانشیار

تلفن: ۰۳۴۳۱۳۱۲۰۳۱

ایمیل: akhgar AT vru.ac.ir

وب سایت

وب سایت قدیم