اعضای هیات علمی گروه علوم و مهندسی خاک

اردوان کمالی
سمت : هیات علمی گروه علوم و مهندسی خاک
دکتری خاکشناسی- پیدایش و رده بندی و ارزیابی خاکها - دانشیار

تلفن: ۰۳۴۳۱۳۱۲۰۱۹

ایمیل: a.kamali AT vru.ac.ir

عیسی اسفندیارپور بروجنی
سمت : هیات علمی گروه علوم و مهندسی خاک
دکتری پیدایش و رده بندی و ارزیابی خاکها - دانشیار

تلفن: ۰۳۴۳۱۳۱۲۰۱۹

ایمیل: esfandiarpoor AT vru.ac.ir

وب سایت

حسین شیرانی
سمت : هیات علمی گروه علوم و مهندسی خاک
دکتری فیزیک و حفاظت خاک - استاد

تلفن: ۰۳۴۳۱۳۱۲۰۲۳

ایمیل: shirani AT vru.ac.ir

وحید مظفری
سمت : ریاست دانشکده
دکتری حاصلخیزی خاک و تغذیه گیاه - دانشیار

تلفن: ۰۳۴۳۱۳۱۲۰۴۶

ایمیل: mozafari AT vru.ac.ir

وب سایت

احمد تاج­ آبادی پور
سمت : هیات علمی گروه علوم و مهندسی خاک
دکتری حاصلخیزی خاک و تغذیه گیاه - دانشیار

تلفن: ۰۳۴۳۱۳۱۲۰۰۷

ایمیل: Tajabadi AT vru.ac.ir

وب سایت

محمد حشمتی رفسنجانی
سمت : هیات علمی گروه علوم و مهندسی خاک
دکتری شیمی خاک - استادیار

تلفن: ۰۳۴۳۱۳۱۲۰۰۵

ایمیل: heshmati AT vru.ac.ir

محسن حمیدپور
سمت : هیات علمی گروه علوم و مهندسی خاک
دکتری شیمی خاک - دانشیار

تلفن: ۰۳۴۳۱۳۱۲۰۱۷

ایمیل: m.hamidpour AT vru.ac.ir

وب سایت

عبدالرضا اخگر
سمت : هیات علمی گروه علوم و مهندسی خاک
دکتری بیولوژی خاک - دانشیار

تلفن: ۰۳۴۳۱۳۱۲۰۲۹

ایمیل: akhgar AT vru.ac.ir

وب سایت

پیمان عباس­ زاده دهجی
سمت : هیات علمی گروه علوم و مهندسی خاک
دکتری بیولوژی خاک - استادیار

تلفن: ۰۳۴۳۱۳۱۲۰۲۲

ایمیل: p.abbaszadeh AT vru.ac.ir