رشته‌ها و گرایش‌های گروه علوم و مهندسی باغبانی

رشته‌ها و گرایش‌های گروه علوم و مهندسی باغبانی

کارشناسی ارشد:

  • درختان میوه
  • سبزی ها
  • گیاهان دارویی
  • تولید محصولات گلخانه ای

دکتری:

  • فیزیولوژی تولید و پس از برداشت گیاهان باغبانی
  • اصلاح و بیوتکنولوژی گیاهان باغبانی