اعضای هیات علمی گروه ژنتیک و تولید گیاهی

مریم دهجی پور
سمت : هیات علمی گروه ژنتیک و تولید گیاهی
دکتری زیست شناسی- فیزیولوژی گیاهی - استادیار

تلفن: ۰۳۴۳۱۳۱۲۰۳۴

ایمیل: m.dahaji AT vru.ac.ir

وب سایت

محمد رضا دهقانی
سمت : هیات علمی گروه ژنتیک و تولید گیاهی
دکتری اصلاح نباتات، گرایش بیومتری - استادیار

تلفن: ۰۳۴۳۱۳۱۲۰۱۶

ایمیل: m.r.dehghani AT vru.ac.ir

محسن محمودنیا
سمت : هیات علمی گروه ژنتیک و تولید گیاهی
دکتری بیوتکنولوژی - استادیار

تلفن: ۰۳۴۳۱۳۱۲۵۰۷

ایمیل: m.mahmoodnia AT vru.ac.ir

شهاب مداح حسینی
سمت : هیات علمی گروه ژنتیک و تولید گیاهی
دکتری فیزیولوژی گیاهان زراعی - دانشیار

تلفن: ۰۳۴۳۱۳۱۲۰۰۵

ایمیل: Shahab.mhoseini AT vru.ac.ir

وب سایت

سیدرسول صحافی
سمت : هیات علمی گروه ژنتیک و تولید گیاهی
دکتری اصلاح نباتات - استادیار

تلفن: ۰۳۴۳۱۳۱۲۰۳۱

ایمیل: s.r.sahhafi AT vru.ac.ir

وب سایت

 

سید احمد حسینی
سمت : هیات علمی گروه ژنتیک و تولید گیاهی
دکتری علفهای هرز - استادیار

تلفن: ۰۳۴۳۱۳۱۲۰۲۶

ایمیل: a.hosseini AT vru.ac.ir

وب سایت

خلیل ملک زاده
سمت : هیات علمی گروه ژنتیک و تولید گیاهی
دکتری بیوتکنولوژی - استادیار

تلفن: ۰۳۴۳۱۳۱۲۵۰۷

ایمیل: Kh.malekzadeh AT vru.ac.ir

حسین دشتی
سمت : هیات علمی گروه ژنتیک و تولید گیاهی
دکتری اصلاح نباتات - استاد 

تلفن: ۰۳۴۳۱۳۱۲۰۲۳

ایمیل: dashti AT vru.ac.ir

بتول مهدوی
سمت : هیات علمی گروه ژنتیک و تولید گیاهی
دکتری اکولوژی گیاهان زراعی - استادیار

تلفن: ۰۳۴۳۱۳۱۲۰۱۰

ایمیل: b.mahdavi AT vru.ac.ir

وب سایت

اصغر رحیمی
سمت : هیات علمی گروه ژنتیک و تولید گیاهی
دکتری زراعت - دانشیار

تلفن: ۰۳۴۳۱۳۱۲۰۰۷

ایمیل: rahimia AT vru.ac.ir

وب سایت

آرمان آذری
سمت : هیات علمی ژنتیک و تولید گیاهی
دکتری فیزیولوژی گیاهان زراعی - استادیار

تلفن: ۰۳۴۳۱۳۱۲۰۳۳

ایمیل: Armanazari AT vru.ac.ir

وب سایت

علی اکبر محمدی میریک
سمت : هیات علمی گروه ژنتیک و تولید گیاهی
دکتری اصلاح نباتات - استادیار

تلفن: ۰۳۴۳۱۳۱۲۰۱۷

ایمیل: a.mohammadi AT vru.ac.ir

وب سایت