اعضای هیات علمی گروه ژنتیک و تولید گیاهی

مریم دهجی پور
سمت : هیات علمی گروه ژنتیک و تولید گیاهی
دکتری زیست شناسی- فیزیولوژی گیاهی - استادیار

تلفن: ۰۳۴۳۱۳۱۲۴۸۳

ایمیل: m.dahaji AT vru.ac.ir

وب سایت

وب سایت قدیم

محسن محمودنیا
سمت : هیات علمی گروه ژنتیک و تولید گیاهی
دکتری بیوتکنولوژی - استادیار

تلفن:

ایمیل: m.mahmoodnia AT vru.ac.ir

وب سایت

شهاب مداح حسینی
سمت : هیات علمی گروه ژنتیک و تولید گیاهی
دکتری فیزیولوژی گیاهان زراعی - دانشیار

تلفن: ۰۳۴۳۱۳۱۲۳۹۲

ایمیل: Shahab.mhoseini AT vru.ac.ir

وب سایت

وب سایت قدیم

سیدرسول صحافی
سمت : هیات علمی گروه ژنتیک و تولید گیاهی
دکتری اصلاح نباتات - دانشیار

تلفن: ۰۳۴۳۱۳۱۲۶۳۵

ایمیل: s.r.sahhafi AT vru.ac.ir

وب سایت

وب سایت قدیم

سید احمد حسینی
سمت : هیات علمی گروه ژنتیک و تولید گیاهی
دکتری علفهای هرز - استادیار

تلفن: ۰۳۴۳۱۳۱۲۴۸۱

ایمیل: a.hosseini AT vru.ac.ir

وب سایت

وب سایت قدیم

خلیل ملک زاده
سمت : هیات علمی گروه ژنتیک و تولید گیاهی
دکتری بیوتکنولوژی - استادیار

تلفن: ۰۳۴۳۱۳۱۲۰۱۷

ایمیل: Kh.malekzadeh AT vru.ac.ir

وب سایت

حسین دشتی
سمت : هیات علمی گروه ژنتیک و تولید گیاهی
دکتری اصلاح نباتات - استاد 

تلفن: ۰۳۴۳۱۳۱۲۰۲۳

ایمیل: dashti AT vru.ac.ir

وب سایت

بتول مهدوی
سمت : هیات علمی گروه ژنتیک و تولید گیاهی
دکتری اکولوژی گیاهان زراعی - دانشيار

تلفن: ۰۳۴۳۱۳۱۲۳۹۰

ایمیل: b.mahdavi AT vru.ac.ir

وب سایت

وب سایت قدیم

اصغر رحیمی
سمت : هیات علمی گروه ژنتیک و تولید گیاهی
دکتری زراعت - استاد

تلفن: ۰۳۴۳۱۳۱۲۵۰۷

ایمیل: rahimia AT vru.ac.ir

وب سایت

وب سایت قدیم

آرمان آذری
سمت : هیات علمی ژنتیک و تولید گیاهی
دکتری فیزیولوژی گیاهان زراعی - دانشیار

تلفن: ۰۳۴۳۱۳۱۲۰۰۷

ایمیل: Armanazari AT vru.ac.ir

وب سایت

وب سایت قدیم

علی اکبر محمدی میریک
سمت : هیات علمی گروه ژنتیک و تولید گیاهی
دکتری اصلاح نباتات - دانشیار

تلفن: ۰۳۴۳۱۳۱۲۰۴۴

ایمیل: aa.mohammadi AT vru.ac.ir

وب سایت

وب سایت قدیم