رشته و گرایش‌های گروه ژنتیک و تولید گیاهی

كارشناسي

 مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی

كارشناسي ارشد

 اگروتکنولوژی-گرایش اکولوژی گیاهان زراعی

 اگروتکنولوژی-گرایش علوم علف ‏های هرز

 اگروتکنولوژی-گرایش فیزیولوژی گیاهان زراعی

 بیوتکنولوژی کشاورزی

 ژنتیک و به ‏نژادی گیاهی

دكتري

 اگروتکنولوژی-گرایش اکولوژی گیاهان زراعی

 اگروتکنولوژی-گرایش فیزیولوژی گیاهان زراعی

 ژنتیک و به نژادی گیاهی