مدیر گروه ژنتیک و تولید گیاهی

سید احمد حسینی
سمت : هیات علمی گروه ژنتیک و تولید گیاهی
دکتری علفهای هرز - استادیار

تلفن: ۰۳۴۳۱۳۱۲۰۲۶

ایمیل: a.hosseini AT vru.ac.ir

وب سایت