مدیر گروه ژنتیک و تولید گیاهی

خلیل ملک زاده
سمت : هیات علمی گروه ژنتیک و تولید گیاهی
دکتری بیوتکنولوژی - استادیار

تلفن: ۰۳۴۳۱۳۱۲۰۱۷

ایمیل: Kh.malekzadeh AT vru.ac.ir

وب سایت