رشته‌ها و گرایش‌های گروه ژنتیک و تولید گیاهی

رشته‌ها و گرایش‌های گروه ژنتیک و تولید گیاهی

کارشناسی ژنتیک و تولید گیاهی
کارشناسی ارشد زراعت
کارشناسی ارشد اصلاح نباتات
کارشناسی ارشد بیوتکنولوژی
دکتری زراعت