آزمایشگاه بیولوژی خاک

درباره آزمایشگاه بیولوژی خاک

این آزمایشگاه با داشتن امکانات و تجهیزات مناسب در زمینه بیولوژی خاک قادر به انجام آزمایشات مختلف در راستای بخش عملی دروس مختلف از قبیل میکروبیولوژی عمومی، بیولوژی خاک، مواد آلی، روابط زیستی آب و خاک است. اندازه گیری پارامترهای مربوط به بیولوژی خاک مانند تنفس میکروبی، بیوماس میکروبی و اندازه گیری آنزیم­های مختلف مربوط به خاک در قالب پروژه های پروژه های تحقیقاتی همکاران علمی و یا پایان نامه های دانشجویان تحصیلات تکمیلی گروه از دیگر برنامه های آموزشی و پژوهشی این آزمایشگاه می باشد.

لیست دستگاههای موجود در آزمایشگاه

ردیفتجهیزات
1هود لامینار (Microbial hood)
2انکوباتور (Incubator)
3اتوکلاو (Autoclave)
4ورتکس (vortex)
5فریزر (Fereezer)