آزمایشگاه فیزیک خاک

درباره آزمایشگاه فیزیک خاک

این آزمایشگاه با داشتن امکانات و تجهیزات مناسب در زمینه فیزیک خاک قادر به انجام آزمایشات مختلف در راستای بخش عملی دروس مختلف از قبیل فیزیک خاک و رابطه آب و خاک و گیاه است. اندازه گیری پارامترهای فیزیکی خاک مانند بافت خاک، نفوذپذیری خاک، پایداری خاکدانه ها، هدایت هیدرولیکی، چگالی ظاهری و حقیقی خاک و  MWD در قالب پروژه های تحقیقاتی همکاران علمی و یا پایان نامه های دانشجویان تحصیلات تکمیلی گروه از دیگر برنامه های آموزشی و پژوهشی این آزمایشگاه می باشد.

لیست دستگاههای موجود در آزمایشگاه

ردیفتجهیزات
1همزن مکانیکی (Mechanical Shaker)
2هیدرومتر (Hydrometer)
3قیف بوخنر (Buchner funnel)
4ترازوی (Balance)
5پیکنومتر (pycnometer)
6آون (Oven)
7ادوات نمونه برداری از خاک (بیل و اوگر)